Utwórz fakturę

JŠ servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JŠ servis
PIN 34152181
TIN 2020203196
Numer VAT SK2020203196
Data utworzenia 16 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JŠ servis
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 397 306 €
Zysk -12 224 €
Kapitał 1 467 254 €
Kapitał własny 1 026 221 €
Dane kontaktowe
E-mail jsservis@jsservis.sk
witryna internetowa http://www.jsservis.sk
Telefon(y) +421336422258
Telefon(y) kom. +421903409324, +421903404543, +421903404485, +421903404481
Nr(y) faksu 0336423258
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,301,450
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 943,870
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 943,870
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 227,213
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 507,725
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 208,932
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 353,712
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 113,536
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,746
3. Produkty (123) - /194/ 430
4. Zwierzęta (124) - /195/ 240
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 102,120
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 108,676
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 78,916
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,916
2. Wartość netto kontraktu (316A) 29,760
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 131,500
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,816
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 125,684
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,868
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,868
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,301,450
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,024,546
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 500,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,389
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,389
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 531,049
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 531,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,224
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,904
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 45
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 45
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 269,852
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40,415
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,415
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 199,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,818
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,155
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,979
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 485
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,007
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,007
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,397,306
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 285,513
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 466,591
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 550,207
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,888
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 44,348
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 28,053
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,482
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,402,149
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 235,232
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 530,905
D. Usług (účtová grupa 51) 238,869
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 175,104
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 123,779
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 43,166
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,159
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,108
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 135,001
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 135,001
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 24,595
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,335
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,843
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 339,765
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,499
O. Walutowe straty (563) 119
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,380
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,467
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,310
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,914
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,914
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,224
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015