Utwórz fakturę

KAPPA 1 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KAPPA 1
PIN 35680083
TIN 2020347769
Numer VAT SK2020347769
Data utworzenia 21 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KAPPA 1
Veternicová 22
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 450 €
Zysk 1 706 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,688
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,128
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,128
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,128
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,560
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,560
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 329
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,231
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,688
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,503
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 158
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 158
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,706
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,185
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,508
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,500
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,008
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,677
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 360
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 410
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 243
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,450
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,450
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,450
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,785
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,980
D. Usług (účtová grupa 51) 1,242
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,788
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,250
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,496
4. Koszty społeczne (527, 528) 42
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 615
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 615
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 160
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,665
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,228
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,666
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015