Utwórz fakturę

ST. NICOLAUS - trade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ST. NICOLAUS - trade
PIN 35680261
TIN 2020326583
Numer VAT SK2020326583
Data utworzenia 22 grudzień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ST. NICOLAUS - trade
Trnavská cesta 100
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 95 901 392 €
Zysk -24 648 494 €
Kapitał 52 639 108 €
Kapitał własny 22 282 284 €
Dane kontaktowe
E-mail info@stn-trade.sk
Telefon(y) 0250221130, 0250221131, 0916221216
Telefon(y) kom. 0916221216
Nr(y) faksu 0232144644
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,672,412
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,505,131
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 550,448
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 15,922
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 260,285
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 274,241
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 495,845
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 80,228
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 415,557
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 60
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 458,838
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 447,511
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 11,327
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,134,298
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 453,148
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 428,707
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 24,441
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 81,662
8. Podatek odroczony należności (481A) 81,662
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,677,977
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,811,944
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,811,944
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,865,926
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,921,511
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,179
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,913,332
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 32,983
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 949
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 31,939
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 95
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,672,412
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,344,096
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,193
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,193
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 25,263,209
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,442
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,442
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 188,913
2. Inne fundusze (427, 42X) 188,913
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 119,551
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 119,551
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 377,282
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 377,282
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,648,494
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,327,982
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 102,835
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 576
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 102,259
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,827,870
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,063,003
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,063,003
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,359,667
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 125,635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 72,389
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,827
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,349
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 397,277
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 157,965
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 239,312
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 334
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 334
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 95,807,886
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 95,901,392
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 95,425,613
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 382,273
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 71,587
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,919
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,156,601
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 86,469,359
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 605,886
D. Usług (účtová grupa 51) 4,794,999
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,662,477
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,990,923
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 594,160
4. Koszty społeczne (527, 528) 77,394
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,116
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 391,430
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 391,430
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 42,220
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,834
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 172,280
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 744,791
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,937,642
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,192,857
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 5,128,932
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 63,524
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 60,915
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,609
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 401
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 30,382,180
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 30,369,422
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 65
2. Pozostałe koszty (562A) 65
O. Walutowe straty (563) 6,287
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,406
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,189,323
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,444,532
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 203,962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 126,684
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 77,278
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -24,648,494
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680261 TIN: 2020326583 Numer VAT: SK2020326583
 • Zarejestrowana siedziba: ST. NICOLAUS - trade, Trnavská cesta 100, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Ľubica Ondrušová predseda Cajlanská 159 Pezinok 902 01 30.12.2004
  Ing. Juraj Slaninka člen Eisnerova 38 Bratislava 841 07 30.05.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.06.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01
   31.05.2012Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   12.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Slaninka - člen predstavenstva Eisnerova 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.05.2008
   11.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Hučková - člen predstavenstva Priemyselná 261/1 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   19.10.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   organizačné poradenstvo
   personálne poradenstvo okrem personálneho lízingu
   účtovné poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Cajlanská 159 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   Soňa Hučková - člen predstavenstva Priemyselná 261/1 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   18.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Hučková - člen predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   24.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen predstavenstva Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   05.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen predstavenstva Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - člen predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   04.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.12.2002
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.12.2002
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska ul. č. 177 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   13.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska ul. č. 177 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   12.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - podpredseda predstavenstva Huncovská 3 Kežmarok 060 01
   16.03.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - podpredseda predstavenstva Huncovská 3 Kežmarok 060 01
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   15.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý - podpredseda Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   PhDr. Štefan Jaška - člen Grösslingova 30 Bratislava 811 09
   Ing. Zdenek Polák - predseda Richterova 1108 Sládkovičovo 925 21
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Jaška - člen Grösslingova 30 Bratislava 811 09
   10.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobuliak Mamateyova 22 Bratislava 851 04
   03.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý - podpredseda Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Ing. Dušan Drobuliak Mamateyova 22 Bratislava 851 04
   Ing. Zdenek Polák - predseda Richterova 1108 Sládkovičovo 925 21
   02.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Bubniak Nábrežie L/3 Liptovský Mikuláš 031 28
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   ST. NICOLAUS - trade, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť reklamnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Bubniak Nábrežie L/3 Liptovský Mikuláš 031 28
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41