Utwórz fakturę

EDOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Nazwa firmy EDOS
PIN 35680539
TIN 2020339156
Numer VAT SK2020339156
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EDOS
Urbánkova 34
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 203 648 €
Zysk -62 932 €
Kapitał 1 342 992 €
Kapitał własny 1 308 737 €
Dane kontaktowe
E-mail edos@edos.sk
Telefon(y) 0263810660, 0263812356, 0263813472
Nr(y) faksu 0263810660
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,208,363
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,062,021
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,062,021
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 767,348
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 183,837
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 41,992
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 68,844
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 145,272
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,216
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,034
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,034
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,182
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 123,056
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,262
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 120,794
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,070
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,070
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,208,363
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,177,695
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,616
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,616
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,261
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,261
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,226,750
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,226,750
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -62,932
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,950
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 549
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 549
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,401
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 692
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 692
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 105
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,560
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,413
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,631
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 21,718
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 21,718
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 199,717
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 203,648
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 199,717
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,931
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 265,385
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,786
D. Usług (účtová grupa 51) 98,830
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 82,379
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 58,829
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,685
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,865
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,634
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,475
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,475
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,717
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,564
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -61,737
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 61,101
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 253
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 253
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -231
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -61,968
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 964
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -62,932
Date of updating data: 15.06.2016
Date of updating data: 15.06.2016