Utwórz fakturę

INTECH CONTROL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTECH CONTROL
PIN 35680687
TIN 2020339002
Numer VAT SK2020339002
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTECH CONTROL
Vlčie hrdlo 4846
82003
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 530 268 €
Zysk 91 930 €
Kapitał 1 197 884 €
Kapitał własny 194 847 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245640868, 0245640869
Telefon(y) kom. +421903225768
Nr(y) faksu 0245640868
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,099,840
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 152,928
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,640
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,640
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 78,088
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 78,088
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 70,200
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 70,200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 941,633
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 958
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 398
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 560
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 17,847
8. Podatek odroczony należności (481A) 17,847
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 697,379
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 697,130
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697,130
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 249
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 225,449
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,033
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 223,416
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,279
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 84
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,195
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,099,840
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,777
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,918
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,918
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,990
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,990
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 172,939
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 172,939
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,930
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 811,842
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 414,134
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 199,835
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,593
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 204,706
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 365,010
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 222,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,704
2. Wartość netto kontraktu (316A) 25,281
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,653
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,348
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,341
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,683
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,698
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,320
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 21,378
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,221
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,221
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,523,447
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,530,268
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,610
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,518,837
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -971
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,455
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,337
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,410,097
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,681
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 280,305
D. Usług (účtová grupa 51) 594,512
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 482,483
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 351,421
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 120,240
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,822
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,388
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,166
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,166
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 589
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,973
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 120,171
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 643,978
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,452
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 574
2. Pozostałe koszty (562A) 574
O. Walutowe straty (563) 356
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 522
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,426
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 118,745
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,815
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24,987
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,828
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 91,930
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015