Utwórz fakturę

Normbenz Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Normbenz Slovakia
PIN 35681039
TIN 2020323261
Numer VAT SK2020323261
Data utworzenia 19 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Normbenz Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 96 716 188 €
Zysk 742 704 €
Kapitał 14 028 862 €
Kapitał własny 688 642 €
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,260,037
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,811,191
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 48,326
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,138
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 46,188
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,762,865
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,334,821
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,746,415
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,619,835
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 45,685
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 16,109
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,414,886
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,608,246
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,608,246
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 789,523
8. Podatek odroczony należności (481A) 789,523
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 824,776
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 770,867
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 770,867
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,880
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 29
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,192,341
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,891
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,190,450
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,960
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,992
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 18,968
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,260,037
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,431,345
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,197,173
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,197,173
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 12,570,243
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 35,152
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 35,152
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,113,927
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 839,057
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,952,984
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 742,704
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,828,692
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,298,578
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 7,276,190
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,388
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 146,665
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 146,665
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,294,235
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,115,546
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,115,546
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,527
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,860
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,302
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 89,214
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 59,514
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 29,700
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 96,567,783
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 96,716,188
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 95,988,920
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 578,863
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,305
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,113,278
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 88,287,831
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 592,598
D. Usług (účtová grupa 51) 3,996,381
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,049,250
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 760,778
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 243,960
4. Koszty społeczne (527, 528) 44,512
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26,915
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,036,780
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,065,858
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -29,078
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,488
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 125,011
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,602,910
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,690,973
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,201
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,069
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9,069
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,132
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 663,469
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 630,875
2. Pozostałe koszty (562A) 630,875
O. Walutowe straty (563) 2,836
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 29,758
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -653,268
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 949,642
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 206,938
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 181,509
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 25,429
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 742,704
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015