Utwórz fakturę

BUILD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BUILD
PIN 35681349
TIN 2020308070
Numer VAT SK2020308070
Data utworzenia 08 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BUILD
Laurinská 10
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 066 €
Zysk 5 484 €
Kapitał 51 661 €
Kapitał własny 609 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,496
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,665
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,665
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,665
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,306
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 65
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 53
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 47,594
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 47,597
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,597
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -3
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 512
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 512
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -1,865
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 359
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -2,224
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 525
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 525
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,496
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,094
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 16,832
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 94
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 94
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,955
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 164
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,119
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,484
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,402
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,214
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,229
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,229
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 985
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,386
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,170
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,170
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,303
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 209
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 398
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,306
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 802
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 68,066
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 68,066
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,608
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,527
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,931
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,219
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 32,608
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,028
D. Usług (účtová grupa 51) 5,294
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,920
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,542
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,331
4. Koszty społeczne (527, 528) 47
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 357
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,467
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,467
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 545
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,847
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,205
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,403
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,037
2. Pozostałe koszty (562A) 1,037
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,366
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,403
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,444
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,484
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015