Utwórz fakturę

Onkologický ústav sv. Alžbety - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Onkologický ústav sv. Alžbety
PIN 35681462
TIN 2020812343
Numer VAT SK2020812343
Data utworzenia 10 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
81250
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 392 141 €
Zysk 3 340 446 €
Kapitał 41 556 858 €
Kapitał własny 35 470 701 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252926140, 0259249111, 0232249111, 0232248488
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 44,867,994
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,614,561
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,720
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 9,720
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,604,841
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,639,181
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,562,762
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,587,983
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 498
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 788,785
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 25,632
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,134,633
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,441,606
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,023,878
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 417,728
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,514
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,514
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,514
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,500,589
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,233,948
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,233,948
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 216,990
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 49,651
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,187,924
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,270
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,160,654
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 118,800
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,039
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 99,355
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 15,406
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 44,867,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,811,147
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,365,552
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 49,107
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 49,107
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 28,049,403
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,049,403
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,340,446
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,780,163
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 404,477
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 162,069
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17,397
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 225,011
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 172,608
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 172,608
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,500,205
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,903,580
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,903,580
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 814,208
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 582,675
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 637,147
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 562,595
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 702,873
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 673,245
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 29,628
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 276,684
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 166
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 15,836
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 260,682
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 44,782,122
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,392,141
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,894,911
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,915,805
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 237,782
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,343,641
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,148,602
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,374,400
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,090,130
D. Usług (účtová grupa 51) 2,324,879
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,995,393
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,302,130
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,244,031
4. Koszty społeczne (527, 528) 449,232
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 48,886
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,098,176
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,098,176
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,032
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 211,706
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,243,539
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,259,089
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,943
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29,935
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29,935
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50,147
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 33,360
2. Pozostałe koszty (562A) 33,360
O. Walutowe straty (563) 597
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,190
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,204
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,223,335
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 882,889
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 952,659
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -69,770
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,340,446
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015