Utwórz fakturę

BRICOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy BRICOM
PIN 35681471
TIN 2020307938
Numer VAT SK2020307938
Data utworzenia 08 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BRICOM
Mudroňova 57
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 239 061 €
Zysk 11 968 €
Kapitał 200 386 €
Kapitał własny 11 198 €
Dane kontaktowe
E-mail bricom@bricom.sk
Telefon(y) 0263453157, 0263530240, 0263530239
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 191,843
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 145,847
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 145,847
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,660
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 140,534
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,657
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 996
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,099
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,835
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 46
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,789
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,810
8. Podatek odroczony należności (481A) 6,810
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,077
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,780
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,780
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 297
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 58
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 58
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,319
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 944
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 375
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 897
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 897
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 191,843
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,540
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,918
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,918
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 44,914
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -56,260
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 44,433
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -100,693
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,968
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,392
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,200
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 936
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,264
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 162,535
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,496
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,496
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,607
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,384
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,781
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148,267
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,657
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,657
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,911
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 967
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,944
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 238,252
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 239,061
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 115,508
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 122,744
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 416
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 393
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 219,434
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 79,436
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,414
D. Usług (účtová grupa 51) 35,628
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 81,540
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 59,201
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,207
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,132
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,500
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,608
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,608
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,308
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,627
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 117,774
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,344
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,209
2. Pozostałe koszty (562A) 5,209
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,128
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,343
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,284
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,316
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,316
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,968
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016