Utwórz fakturę

COMFING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.12.2015
Basic information
Nazwa firmy COMFING
PIN 35681918
TIN 2020355183
Numer VAT SK2020355183
Data utworzenia 15 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMFING
Pod Gaštanmi 8
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 492 412 €
Zysk 11 969 €
Kapitał 1 154 214 €
Kapitał własny -15 565 €
Dane kontaktowe
E-mail comfing@slovanet.sk
Telefon(y) 0243191500
Date of updating data: 01.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,262,245
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 408,491
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 380,276
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,433
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 234,066
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 92,777
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 28,215
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 28,215
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 851,112
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 125
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 108
4. Zwierzęta (124) - /195/ 17
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 933
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 933
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 504,064
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 491,319
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 491,319
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,480
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 265
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 345,990
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 71
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 345,919
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,642
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,642
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,262,245
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,595
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,482
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,482
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,969
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,265,840
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 345
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 345
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,249,374
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 254,273
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,273
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 965,635
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,201
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,631
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,374
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,121
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,121
Date of updating data: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,486,843
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,492,412
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,486,843
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,069
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,473,386
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 411,469
D. Usług (účtová grupa 51) 613,843
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 293,815
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 209,332
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 74,327
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,156
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,903
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,369
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,369
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 74,690
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,298
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,026
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 461,531
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,746
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,746
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,746
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,432
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 203
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 203
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,226
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,686
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,341
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,372
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,372
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,969
Date of updating data: 01.12.2015
Date of updating data: 01.12.2015