Utwórz fakturę

Ústav turizmu - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ústav turizmu
PIN 35682396
TIN 2020308158
Numer VAT SK2020308158
Data utworzenia 19 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ústav turizmu
Odborárske nám 3
81207
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 659 997 €
Zysk 25 971 €
Kapitał 220 211 €
Kapitał własny 12 465 €
Dane kontaktowe
E-mail ustavturizmu@ustavturizmu.sk
Telefon(y) 0255561858
Nr(y) faksu 0255561858
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 431,400
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 50,075
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 75
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 75
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 50,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 50,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 371,325
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 17,609
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 17,609
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,609
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 316,582
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 298,601
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 298,601
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 906
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,075
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,134
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,769
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,365
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,000
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 431,400
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 187,904
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 150,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,921
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,921
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,266
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 67,793
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -73,059
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,971
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,496
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,509
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,509
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 230,608
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 136,839
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,839
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 89,490
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 572
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,707
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,379
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,096
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 283
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 659,999
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 659,997
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 659,997
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 630,745
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,701
D. Usług (účtová grupa 51) 585,520
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 41,479
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,582
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,721
4. Koszty społeczne (527, 528) 176
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,252
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 71,776
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 403
O. Walutowe straty (563) 403
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -401
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,851
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,971
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015