Utwórz fakturę

AGROGARANT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy AGROGARANT
PIN 35683058
TIN 2020339299
Numer VAT SK2020339299
Data utworzenia 31 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGROGARANT
99108
Lesenice
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 372 766 €
Zysk 1 316 799 €
Kapitał 1 091 505 €
Kapitał własny -627 458 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0315507662
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 489,146
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 158,085
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 158,085
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 118,953
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,894
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 22,238
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 330,402
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 241,831
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,374
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 206,956
3. Produkty (123) - /194/ 24,875
4. Zwierzęta (124) - /195/ 1,626
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 64,009
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 64,009
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 298,523
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,809
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,809
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 11,500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 278,214
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -273,961
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,616
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -289,577
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 659
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 489,146
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,880
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,279
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,279
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,218,861
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 425,558
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,644,419
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,316,799
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,266
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,680
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 374,012
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 270,022
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270,022
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 26,377
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,622
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,198
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,422
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,371
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,021
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,021
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,447
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,372,766
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,571
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 624,698
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 109,304
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 113,625
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 4,305
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,332
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,499,931
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,964
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,395
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 577,362
D. Usług (účtová grupa 51) 240,240
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 114,405
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 83,934
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,752
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,719
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,516
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,319
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,319
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,841
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,886
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,355,802
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 35,506
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,114
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,072
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3,072
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 42,035
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,891
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 38,891
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,144
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,921
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,316,881
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 82
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 82
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,316,799
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016