Utwórz fakturę

EURO-BUILDING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy EURO-BUILDING
PIN 35683066
TIN 2020339211
Numer VAT SK2020339211
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EURO-BUILDING
Podunajská 23
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 936 588 €
Zysk 70 802 €
Kapitał 10 171 048 €
Kapitał własny 480 557 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245258337, +421245258391, +421245258394, +421252444517, +421252444518, +421252444520, +421252444522, +421252444523, +421252444524, +421252444525, +421252444526, +421252444527, +421252620727, +421252620728, +421252623431, +421252623432, +421252623433
Nr(y) faksu 0252444518
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,938,134
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 188,734
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 139,807
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 139,807
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 48,927
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 48,927
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,728,661
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 113,165
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 69,681
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 43,484
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 143,324
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 143,324
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,324
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,752,176
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,224,592
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,401
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,220,191
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 8,500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,319
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 480,765
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,719,996
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,576
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,688,420
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,739
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,901
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 9,838
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,938,134
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 397,589
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 232,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 232,400
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 345
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 46,471
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 46,471
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -67,252
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -67,252
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 114,823
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 114,823
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,802
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,536,329
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,936
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,407
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,529
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,356,549
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,082,597
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,058
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,060,539
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,140,398
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,844,518
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 126,397
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 90,096
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,543
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 167,844
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 167,844
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,216
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,216
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,803,404
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,936,588
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,803,404
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,950
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125,234
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,849,548
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,873,932
D. Usług (účtová grupa 51) 8,477,558
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,980,353
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,121,563
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 745,415
4. Koszty społeczne (527, 528) 113,375
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 57,618
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 89,361
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 89,361
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 257
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 107,967
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262,502
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87,040
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,451,914
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,959
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 24,568
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 4,170
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 4,170
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 183
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 183
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 38
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 69,678
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 24,568
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 45,092
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -40,719
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 46,321
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -24,481
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 52,654
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -77,135
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 70,802
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016