Utwórz fakturę

SYSTEM SECURITY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SYSTEM SECURITY
PIN 35683422
TIN 2020308224
Numer VAT SK2020308224
Data utworzenia 06 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SYSTEM SECURITY
Galvaniho 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 308 539 €
Zysk 112 388 €
Kapitał 536 330 €
Kapitał własny 394 964 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243412466
Nr(y) faksu 0243412466
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 654,619
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,809
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,809
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 586
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,223
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 634,722
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3
4. Zwierzęta (124) - /195/ 3
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) -7,792
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) -7,792
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -7,792
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 158,146
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 148,770
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,770
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,376
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 484,365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 415,698
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 68,667
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,088
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 28
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,060
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 654,619
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 507,352
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 358,451
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 358,451
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,388
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,267
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,532
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 9,242
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 9,242
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,290
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 112,347
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,895
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,895
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 36,844
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,080
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,994
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,534
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,388
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,388
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,308,546
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,308,539
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,291,038
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,501
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,161,423
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,390
D. Usług (účtová grupa 51) 345,662
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 769,290
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 542,361
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 188,844
4. Koszty społeczne (527, 528) 38,085
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,652
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,717
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,717
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,913
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,792
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,007
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 147,116
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 921,986
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,855
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,351
2. Pozostałe koszty (562A) 1,351
O. Walutowe straty (563) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,494
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,848
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 144,268
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 31,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 31,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 112,388
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016