Utwórz fakturę

ROXY Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ROXY Invest
PIN 35683449
TIN 2020935653
Numer VAT SK2020935653
Data utworzenia 06 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROXY Invest
Novinárska 510/3
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 364 596 €
Zysk 409 628 €
Kapitał 9 556 448 €
Kapitał własny -2 626 646 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421911357016
Telefon(y) kom. +421911357016
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,484,660
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,448,933
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,445,157
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 82,325
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,222,742
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,388
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,127,702
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,776
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,320
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 415
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 41
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,031,116
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,002,837
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,002,830
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,410,342
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 219,686
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,389
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,297
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,190,656
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,555,101
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 1,555,101
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,836
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,954
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 53,882
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,611
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 477
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,484,660
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,624,150
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,041,080
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 496,725
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,537,805
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 409,628
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,107,626
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 962
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 962
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,963,687
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 461,473
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 461,273
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,425,719
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,707
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 346
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,442
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 531
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 531
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 142,446
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,184
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,504,349
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,364,596
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 810,102
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,047,162
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -492,668
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,297,241
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,855
D. Usług (účtová grupa 51) 446,441
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,208
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,530
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,977
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,701
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,248
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 108,235
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 108,235
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,667,757
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -201,583
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207,080
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,067,355
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 346,806
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 139,753
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 123,367
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 123,367
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16,386
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 16,379
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 794,292
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 785,330
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 518,958
2. Pozostałe koszty (562A) 266,372
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,962
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -654,539
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 412,816
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,188
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,188
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 409,628
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683449 TIN: 2020935653 Numer VAT: SK2020935653
 • Zarejestrowana siedziba: ROXY Invest, Novinárska 510/3, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ondrej Hrnčiřík Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03 26.04.2005
  Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03 26.04.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ondrej Hrnčiřík 3 319 € (50%) Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03
  Peter Chrum 3 319 € (50%) Lachova 1602/11 Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.08.2007Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
   výkon činnosti autorizovaného architekta
   20.01.2006Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľké služby spojené s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom osobných automobilov
   organizovanie kurzov a školení
   21.05.2005Nové obchodné meno:
   ROXY Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novinárska 510/3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Hrnčiřík Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.04.2005
   Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 26.04.2005
   20.05.2005Zrušené obchodné meno:
   PRESSBURG FAKTORING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingová 53 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Vizvári Tranovského 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.10.2002
   25.09.2004Noví spoločníci:
   Ondrej Hrnčiřík Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   24.09.2004Zrušeny spoločníci:
   DIRECT 21, a.s. Grösslingova 53 Bratislava 811 09
   03.08.2004Noví spoločníci:
   DIRECT 21, a.s. Grösslingova 53 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Vizvári Tranovského 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.10.2002
   02.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   25.07.2001Nové sidlo:
   Grösslingová 53 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   24.07.2001Zrušené sidlo:
   Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   PRESSBURG FAKTORING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03