Utwórz fakturę

OTIS Výťahy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Nazwa firmy OTIS Výťahy
PIN 35683929
TIN 2020322964
Numer VAT SK2020322964
Data utworzenia 13 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OTIS Výťahy
Rožňavská 2
83000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 204 332 €
Zysk 405 212 €
Kapitał 3 123 666 €
Kapitał własny 1 027 648 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0415004299, 0415626281, 0415626432, 0415626474, 0484142756, 0484177462, 0527721375, 0527721681, 0527
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,292,358
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,294
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,976
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,976
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,318
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,318
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,242,262
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 322,557
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 322,557
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 224,333
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 109,594
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,594
8. Podatek odroczony należności (481A) 114,739
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,439,240
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,896,514
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,896,514
2. Wartość netto kontraktu (316A) 524,565
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,309
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 84
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,768
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,256,132
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,331
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,252,801
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,802
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,302
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 28,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,292,358
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,201,671
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 721,968
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 721,968
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 74,491
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 74,491
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 405,212
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,086,101
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,851
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,851
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 119,097
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 119,097
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,719,121
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,961,425
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 791,175
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,170,250
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 505,027
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 75,507
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 49,863
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,962
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 337
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 233,032
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 47,821
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 185,211
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,586
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,586
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,204,422
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,204,332
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,198,693
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 177
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,462
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,678,921
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,847,766
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 21,884
D. Usług (účtová grupa 51) 3,575,467
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,770,501
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,273,870
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 455,796
4. Koszty społeczne (527, 528) 40,835
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,410
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,171
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,171
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 806
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 453,916
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 525,411
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,753,576
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51,722
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 90
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 90
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,297
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 8,718
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 38,617
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,857
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 671
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 671
O. Walutowe straty (563) 16,337
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 7,967
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,882
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 22,865
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 548,276
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 143,064
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 141,274
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,790
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 405,212
Date of updating data: 06.12.2016
Date of updating data: 06.12.2016