Utwórz fakturę

ANIROLL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Nazwa firmy ANIROLL
PIN 35684020
TIN 2020331148
Numer VAT SK2020331148
Data utworzenia 15 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANIROLL
M. Curie - Sklodowskej 13
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 194 €
Zysk -53 096 €
Kapitał 124 322 €
Kapitał własny 53 323 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255562894, 0315692902
Telefon(y) kom. 0918878268
Nr(y) faksu 0255562894
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,254
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,254
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,311
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,311
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 850
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 850
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,093
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 275
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 818
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,254
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,404
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,947
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,947
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,096
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,028
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 955
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 955
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,073
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,427
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,427
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 183
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 322
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,141
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 87,194
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 87,194
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 22,729
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,501
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 53,951
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,013
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 133,542
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,553
D. Usług (účtová grupa 51) 4,954
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,182
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,592
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,590
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 266
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 817
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 817
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 46,425
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,345
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -46,348
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -277
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,788
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,464
2. Pozostałe koszty (562A) 5,464
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 324
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,788
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,136
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -53,096
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016