Utwórz fakturę

CADÉ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy CADÉ
PIN 35684381
TIN 2020355414
Numer VAT SK2020355414
Data utworzenia 22 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CADÉ
Hummelova 17
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 173 279 €
Zysk 77 824 €
Kapitał 157 342 €
Kapitał własny 144 837 €
Dane kontaktowe
E-mail cambelova@cade.sk
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 240,935
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,827
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,827
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,827
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 235,720
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,969
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,467
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,467
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 502
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 216,751
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,576
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 213,175
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,388
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,388
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 240,935
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,080
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 764
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 96,853
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 96,853
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,824
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,855
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 647
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 647
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 58,208
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 312
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 40,886
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,927
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 170
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,913
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 170,879
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 173,279
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 170,879
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,400
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,472
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,879
D. Usług (účtová grupa 51) 34,261
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,501
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,247
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,229
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 305
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,717
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,717
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,159
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,650
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 103,807
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 130,739
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 56
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 66
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 65
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 103,814
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,990
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,990
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 77,824
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015