Utwórz fakturę

AGENS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Nazwa firmy AGENS
PIN 35684453
TIN 2020308279
Numer VAT SK2020308279
Data utworzenia 23 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGENS
Drieňova 25
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 192 078 €
Zysk 47 299 €
Kapitał 130 895 €
Kapitał własny 83 479 €
Dane kontaktowe
E-mail office@agens.sk
Telefon(y) 0243411753, 0243411844, 0243427276
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 124,834
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,037
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,037
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,037
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 122,207
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,304
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,215
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 89
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 108,903
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 108,903
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 590
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 590
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 124,834
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,911
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,918
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,918
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,013
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,013
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,681
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,681
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,299
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,923
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,655
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,655
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,818
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,322
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,322
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 441
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 83
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 264
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,708
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,450
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 950
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 500
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 192,084
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 192,078
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 60,204
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,874
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 90,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,014
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 48,219
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,316
D. Usług (účtová grupa 51) 44,375
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,339
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,018
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,167
4. Koszty społeczne (527, 528) 154
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 706
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,062
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,062
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,493
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 786
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 718
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 58,064
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,168
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 134
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -128
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 57,936
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,637
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,637
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 47,299
Date of updating data: 16.06.2016
Date of updating data: 16.06.2016