Utwórz fakturę

NOREA - leas - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Nazwa firmy NOREA - leas
PIN 35684577
TIN 2020323932
Numer VAT SK2020323932
Data utworzenia 26 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOREA - leas
sv. Vincenta 6
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 425 815 €
Zysk 30 210 €
Kapitał 4 130 719 €
Kapitał własny 597 080 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248206811, 0248206816
Nr(y) faksu 0248206816
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,127,117
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,091,469
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,072,173
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 122,541
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 898,121
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,106
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 40,405
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 19,296
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,480
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 17,816
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,033,003
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,646,629
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,646,629
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,369,804
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 352,470
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352,470
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,017,334
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,570
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 302
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,268
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,645
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 26
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,148
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 471
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,127,117
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,327
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,971
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 126,967
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 19,092
2. Inne fundusze (427, 42X) 19,092
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 316,087
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 316,087
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,210
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,466,994
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,211,931
8. Wydane obligacje (473A/-/255A) 1,211,748
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 183
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,446,978
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 313,652
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,829
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,829
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,342
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 566
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,067
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 276,848
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 196
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 196
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 494,237
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,796
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,196
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 600
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,425,815
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,206,092
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 128,460
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,021
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,242
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,464,772
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,184,237
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,075
D. Usług (účtová grupa 51) 156,593
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,411
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,866
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 396
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,025
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,124
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,752
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,742
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,742
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 33,270
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,692
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -38,957
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -16,353
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 337,292
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 8,300
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 328,910
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 328,910
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 82
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 251,582
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 8,300
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 222,707
2. Pozostałe koszty (562A) 222,707
O. Walutowe straty (563) 2,477
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,098
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 85,710
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 46,753
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,543
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,543
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,210
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016