Utwórz fakturę

FILBA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy FILBA
PIN 35684593
TIN 2020861337
Numer VAT SK2020861337
Data utworzenia 21 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FILBA
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 89 973 €
Zysk -39 690 €
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,982,136
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,352,860
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,352,860
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 258,719
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,094,141
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 629,276
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 624,693
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 617,243
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 617,243
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 7,450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,583
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 393
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,190
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,982,136
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86,167
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 400,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -453,116
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 167,235
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -620,351
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,690
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,065,825
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,530,171
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 289,376
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,376
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,141
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,049
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,910
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,233,695
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 700
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 534,954
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,478
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,478
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 81,050
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 89,973
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 81,050
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,923
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,858
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,464
D. Usług (účtová grupa 51) 20,904
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 486
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,776
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,776
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,228
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,115
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,682
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 361
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 361
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 361
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 61,206
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 60,983
2. Pozostałe koszty (562A) 60,983
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 223
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -60,845
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -38,730
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -39,690
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016