Utwórz fakturę

V Y P U S T A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy V Y P U S T A
PIN 35684615
TIN 2020331181
Numer VAT SK2020331181
Data utworzenia 28 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V Y P U S T A
Rybničná 40
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 731 765 €
Zysk -55 233 €
Kapitał 764 630 €
Kapitał własny 361 672 €
Dane kontaktowe
E-mail vypusta@vypusta.sk
Telefon(y) 0243410435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 514,389
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 137,867
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 137,867
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 35,126
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 98,675
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 747
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 369,162
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,061
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,061
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 229,184
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 190,134
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,134
2. Wartość netto kontraktu (316A) 28,787
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,263
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 136,917
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,491
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 123,426
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,360
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,510
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,850
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 514,389
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 31,429
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 8,920
2. Inne fundusze (427, 42X) 8,920
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 322,940
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 535,743
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -212,803
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,233
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,550
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,262
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,262
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 182,635
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38,228
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,228
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 109,529
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,843
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,968
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,812
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,255
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,653
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,873
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,780
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,479
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,479
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 731,765
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 731,765
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 624,335
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 88,600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,830
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,601
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 217,862
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 711
D. Usług (účtová grupa 51) 352,610
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 124,617
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 88,662
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,905
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,050
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,941
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,926
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,926
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,057
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,479
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,398
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -50,836
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 53,152
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,525
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,525
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,515
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,351
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -55,233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015