Utwórz fakturę

EKOFIN Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Nazwa firmy EKOFIN Slovakia
PIN 35684691
TIN 2020326913
Numer VAT SK2020326913
Data utworzenia 21 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EKOFIN Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 126 964 €
Zysk 266 287 €
Kapitał 6 888 543 €
Kapitał własny 1 273 520 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.ekofinas.sk
Telefon(y) kom. +421901713066
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,252,113
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,881,451
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,073,615
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,029,347
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 40,078
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,190
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 807,836
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 796,981
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 750
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 10,105
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,219,992
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,645
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,645
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,210,150
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,430,123
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,430,123
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 361,127
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,141
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,392,759
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,197
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,823
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 374
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 150,670
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 142,670
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 8,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,252,113
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,635,095
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,543,517
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,543,517
A.II. Składki (412) 3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,460
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,460
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 139,077
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 139,077
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -328,565
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 303,754
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -632,319
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 266,287
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,617,018
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,728,098
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,158,459
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 3,568,400
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 933
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 306
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,874,967
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,419,783
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,419,783
2. Wartość netto kontraktu (316A) 156,448
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,964
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,512
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 132,910
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,151,350
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,305
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,305
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,648
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,252,248
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,126,964
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 559,772
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,692,476
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 866,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,716
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,534,577
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 369,740
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,952
D. Usług (účtová grupa 51) 4,594,148
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 173,062
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 129,419
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,133
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,510
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,055
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 415,748
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 415,748
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 829,917
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,457
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,412
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 592,387
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,194,408
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 344,721
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 331,939
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12,782
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 12,782
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 576,243
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 331,939
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 239,181
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 239,181
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,123
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -231,522
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 360,865
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 94,578
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 94,272
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 306
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 266,287
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016