Utwórz fakturę

EKOFIN Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Nazwa firmy EKOFIN Slovakia
PIN 35684691
TIN 2020326913
Numer VAT SK2020326913
Data utworzenia 21 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EKOFIN Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 944 922 €
Zysk 602 625 €
Kapitał 6 888 543 €
Kapitał własny 1 273 520 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.ekofinas.sk
Telefon(y) kom. +421901713066
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,811,777
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,439,375
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 460,881
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 460,881
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,117,482
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,074,238
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 39,054
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,190
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 861,012
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 860,417
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 595
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,054,908
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 254
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 254
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,752
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,752
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,041,978
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,913,258
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,872,291
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,915
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,875,052
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 518,127
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 246,567
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,364,026
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,924
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,958
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,966
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 317,494
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 40,491
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 257,403
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 19,600
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,811,777
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,301,001
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,543,517
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,543,517
A.II. Składki (412) 3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 38,089
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 38,089
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 202,358
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 202,358
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -88,907
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 543,412
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -632,319
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 602,625
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,541,425
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,799,313
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,798,852
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 461
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,379,583
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,078,134
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,078,134
2. Wartość netto kontraktu (316A) 224,927
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,035
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,774
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,194
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,805,519
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,633
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,633
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,347,896
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 969,351
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 969,351
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,679,834
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,944,922
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,898,798
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,781,036
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 253,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,088
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,136,390
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,964,804
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,031
D. Usług (účtová grupa 51) 9,387,955
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 300,528
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 223,131
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 71,023
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,374
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,550
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,077,593
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,077,593
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 253,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,294
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,635
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 808,532
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,307,044
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 91,681
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 91,681
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 27,385
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 64,296
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 116,692
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 116,156
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 21,740
2. Pozostałe koszty (562A) 94,416
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 536
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,011
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 783,521
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 180,896
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 186,954
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -6,058
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 602,625
Date of updating data: 17.01.2017
Date of updating data: 17.01.2017