Utwórz fakturę

ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY
PIN 35685239
Data utworzenia 11 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY
Podhradská cesta 2
03852
Sučany
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 190 960 €
Zysk -917 335 €
Kapitał 2 501 882 €
Kapitał własny -1 266 131 €
Dane kontaktowe
E-mail prefa@prefa-su.sk
Telefon(y) 0434911111
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,804,019
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 157,547
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 989
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 989
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 156,558
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 23,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 133,558
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,645,910
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 975,361
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 490,756
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,129
3. Produkty (123) - /194/ 434,905
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 46,571
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,919
8. Podatek odroczony należności (481A) 10,919
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,657,568
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,346,842
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,346,842
2. Wartość netto kontraktu (316A) 310,176
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 550
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,062
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 478
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,584
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 562
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 562
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,804,019
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,183,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 946,712
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 946,712
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,549
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,549
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,214,392
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,935
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,227,327
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -917,335
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,987,386
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,384,790
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,840
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,374,950
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 31,227
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 31,227
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,486,221
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,562,977
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,562,977
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 111,860
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 509,211
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 295,968
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,205
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 85,148
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 66,515
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,633
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 99
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 99
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,053,307
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,190,960
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 546,130
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,219,402
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,197,309
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -211,765
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 286,557
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 90,466
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,861
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,060,210
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 363,261
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,971,910
D. Usług (účtová grupa 51) 2,160,373
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,250,926
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,588,158
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 572,459
4. Koszty społeczne (527, 528) 90,309
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35,699
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,520
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,520
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 59,382
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 103,736
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73,403
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -869,250
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,542,089
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 317
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 314
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 51,286
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 45,931
2. Pozostałe koszty (562A) 45,931
O. Walutowe straty (563) 3,191
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,164
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -50,969
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -920,219
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -2,884
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,765
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -917,335
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016