Utwórz fakturę

Betonpumpy a doprava SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Betonpumpy a doprava SK
PIN 35685735
TIN 2020331247
Numer VAT SK2020331247
Data utworzenia 14 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Betonpumpy a doprava SK
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 152 945 €
Zysk 67 591 €
Dane kontaktowe
E-mail info@betonpumpy.sk
Date of updating data: 22.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,244,198
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 573,891
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 573,891
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 573,891
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 663,529
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 29,939
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 29,939
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 505,851
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 502,813
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 322,435
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,378
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,038
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 127,739
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,223
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 113,516
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,778
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,778
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,244,198
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,812
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,659,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,659,700
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 211,661
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 211,661
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,674,140
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 107,891
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,782,031
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,591
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 979,386
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 748,469
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 730,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,281
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 14,188
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 213,116
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 147,876
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,984
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,892
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,724
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,803
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,818
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,322
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 573
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,801
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,801
Date of updating data: 22.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,100,018
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,152,945
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,100,018
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,677
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,053,686
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 577,855
D. Usług (účtová grupa 51) 639,555
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 554,313
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 402,039
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 2,100
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 136,462
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,712
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,866
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 191,239
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 191,239
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,497
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,361
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 99,259
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 882,608
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 397
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 391
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,136
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,386
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 20,386
O. Walutowe straty (563) 616
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,739
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 77,520
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,929
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 7,048
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 67,591
Date of updating data: 22.09.2016
Date of updating data: 22.09.2016