Utwórz fakturę

Print Studio - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Print Studio
PIN 35685778
TIN 2020339585
Data utworzenia 12 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Print Studio
Ivanka pri Dunaji súp. č. 2768
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 027 €
Zysk 3 065 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,531
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,182
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,182
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,182
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,349
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 19
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 12
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 521
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 492
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 492
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 29
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,797
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,482
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,315
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,531
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,065
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,639
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,065
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,566
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,509
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 861
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 861
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 395
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 302
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 951
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 51
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 51
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,900
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,056
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,027
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,968
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,059
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,680
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 436
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 971
D. Usług (účtová grupa 51) 475
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,571
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,155
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 410
4. Koszty społeczne (527, 528) 6
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 45
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 182
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 182
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,347
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,145
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 447
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 148
2. Pozostałe koszty (562A) 148
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 299
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -418
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,929
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 864
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 864
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,065
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255656.tif
Date of updating data: 25.06.2015