Utwórz fakturę

United Industries - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.06.2016
Basic information
Nazwa firmy United Industries
PIN 35686031
TIN 2020327155
Numer VAT SK2020327155
Data utworzenia 18 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba United Industries
Šafárikovo nám. 4
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 254 388 €
Zysk -530 294 €
Kapitał 74 099 764 €
Kapitał własny 70 898 935 €
Dane kontaktowe
E-mail unitedindustries@unitedindustries.sk
Telefon(y) 0243293378, 0243339109, 0252927625, 0252965191, 0484153612, 0257102211, 0257102228
Nr(y) faksu 0252965191
Date of updating data: 08.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 74,519,875
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 71,391,046
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,995,458
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 35,297,302
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,262,128
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 416,900
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,971
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,157
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 27,395,588
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 21,454,124
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 5,941,464
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,101,994
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,864,964
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 710
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,864,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 960,680
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 514,324
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,119
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 456,205
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 446,356
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 276,350
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,266
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 269,084
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26,835
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,599
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 17,236
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 74,519,875
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,084,622
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 26,986,722
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,986,722
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 6,361,511
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 6,361,511
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 38,266,683
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38,266,683
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -530,294
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,423,613
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,006,898
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,607,000
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 56,729
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,434
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 31,805
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 307,930
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 478,596
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 641,698
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 242,224
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,824
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,105
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,383
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104,741
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 238,245
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,021
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,021
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 128,400
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 154,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,640
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,029
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 10,611
Date of updating data: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,434,474
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,254,388
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 686,716
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,747,759
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,710
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 501,902
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,316,301
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,834,848
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,228,534
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 474,755
D. Usług (účtová grupa 51) 651,792
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 758,401
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 548,327
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 179,441
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,633
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 267,501
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,025,799
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,025,799
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 66,388
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,796
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353,882
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -580,460
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,081,104
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 166,582
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 166,582
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 17,878
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 148,704
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 96,988
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 91,872
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 48,766
2. Pozostałe koszty (562A) 43,106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,116
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 69,594
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -510,866
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,428
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,113
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -685
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -530,294
Date of updating data: 08.06.2016
Date of updating data: 08.06.2016