Utwórz fakturę

MAINDATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAINDATA
PIN 35686235
TIN 2020355579
Numer VAT SK2020355579
Data utworzenia 18 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAINDATA
Senická 3807/23
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 151 053 €
Zysk 161 €
Kapitał 199 475 €
Kapitał własny 76 222 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254652191
Telefon(y) kom. +421948229464
Nr(y) faksu 0254652192
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 132,449
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,846
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 68,846
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 68,846
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 62,767
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,108
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,068
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,068
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,040
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,659
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,271
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,388
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 836
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 836
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 132,449
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,383
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 85,014
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,095
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,095
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 161
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 53,294
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 71
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 71
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 52,428
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,605
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,605
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,752
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,201
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 501
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,084
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 285
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 795
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 795
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,772
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,772
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 151,053
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,620
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 43,787
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 76,571
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,075
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,029
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,208
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,165
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 75,008
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,087
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,601
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,575
4. Koszty społeczne (527, 528) 911
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 925
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,712
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,712
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,075
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,849
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,024
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,597
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 0
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 0
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 0
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 475
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 158
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 317
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -461
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,563
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,402
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,402
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 161
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015