Utwórz fakturę

NEOPROT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NEOPROT
PIN 35686324
TIN 2020308906
Numer VAT SK2020308906
Data utworzenia 18 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NEOPROT
Záhradnícka 42
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 107 067 €
Zysk 1 026 904 €
Kapitał 3 897 303 €
Kapitał własny 1 200 468 €
Dane kontaktowe
E-mail neoprot@neoprot.sk
witryna internetowa http://www.neoprot.sk
Telefon(y) +421250116242, +421255410311, +421250116245
Nr(y) faksu 0250116303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,984,343
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,517,512
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,410
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,410
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,379,726
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 422,357
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 638,145
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 307,576
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,539
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 9,109
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 134,376
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 99,582
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 33,194
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 1,600
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,442,042
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 449,295
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 94,300
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 297,391
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 57,604
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,759,367
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,740,535
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,740,535
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,094
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,738
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 233,380
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 61,170
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 172,210
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,789
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 138
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24,651
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,984,343
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,479,635
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,104
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,707
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,707
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 432,960
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 432,960
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,026,904
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,504,708
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 52,866
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 42,127
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,601
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,138
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,905,335
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 974,545
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 974,545
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 629,824
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 85,028
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 75,123
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,440
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88,375
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 121,612
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 121,612
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 424,895
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,917,269
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,107,067
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 147,966
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 8,202,333
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 558,327
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -46,634
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 176,973
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 57,637
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,465
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,262,400
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 134,915
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,849,098
D. Usług (účtová grupa 51) 579,621
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,466,738
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,840,488
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 559,621
4. Koszty społeczne (527, 528) 66,629
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,548
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 147,936
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 147,936
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 35,243
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,301
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 844,667
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,475,331
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 390,471
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 389,796
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 389,796
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 675
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 675
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,544
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,487
2. Pozostałe koszty (562A) 13,487
O. Walutowe straty (563) 224
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,833
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 367,927
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,212,594
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 185,690
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 186,143
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -453
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,026,904
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015