Utwórz fakturę

SEPS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.03.2016
Basic information
Nazwa firmy SEPS
PIN 35686413
TIN 2020339552
Numer VAT SK2020339552
Data utworzenia 18 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SEPS
Údernícka 11
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 031 537 €
Zysk 24 961 €
Kapitał 2 891 533 €
Kapitał własny 650 150 €
Dane kontaktowe
E-mail office@sepssk.sk
Telefon(y) 0268245720, 068245720
Nr(y) faksu 0268245721
Date of updating data: 14.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,461,210
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 155,750
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 155,750
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,267
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 147,605
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,878
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,264,130
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 407,466
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 32,656
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 374,710
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 100
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 617,805
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 606,002
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 606,002
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,404
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,399
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 238,859
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,291
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 235,568
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 41,330
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 35,284
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 6,046
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,461,210
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 675,111
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 30,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 30,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,006
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,006
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 614,144
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 614,144
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,961
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767,924
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,756
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,422
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,334
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 23,088
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 253,559
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 162,722
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,722
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,666
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,520
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,651
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,060
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,060
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 453,461
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 18,175
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 18,175
Date of updating data: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,999,832
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,031,537
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 406,616
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,593,215
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,642
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,064
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,971,167
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 332,934
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 245,722
D. Usług (účtová grupa 51) 848,987
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 419,251
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 293,804
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 115,380
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,067
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,063
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 62,858
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 62,858
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 976
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,376
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 60,370
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 572,188
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 496
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 38
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 38
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 442
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,680
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 23,196
2. Pozostałe koszty (562A) 23,196
O. Walutowe straty (563) 78
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,406
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,184
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 36,186
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,225
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,225
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,961
Date of updating data: 14.03.2016