Utwórz fakturę

BPS PARK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BPS PARK
PIN 35688025
TIN 2020309027
Numer VAT SK2020309027
Data utworzenia 11 kwiecień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BPS PARK
Cintorínska 2
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 381 376 €
Zysk 103 544 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421940435784, +421940435785, +421940435786, +421940435787, +421940435788, +421948317949, +421908789906, +421940435778, +421940435740, +421940435741, +421940435
Nr(y) faksu 0252962237
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,095,862
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 206,964
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 184,464
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 184,464
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 22,500
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 22,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,879,593
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,079
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,079
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 28,576
8. Podatek odroczony należności (481A) 28,576
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 897,025
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 183,587
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,587
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,610
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 699,828
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 939,913
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,776
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 937,137
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,305
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,304
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,001
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,095,862
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 384,071
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 106,221
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 106,221
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,268
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 21,268
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 153,038
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 153,038
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 103,544
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,153,028
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,752
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,752
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 235,202
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 235,202
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 812,145
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 248,813
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 248,813
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 381,716
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,550
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 156,066
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 91,929
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 91,929
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 558,763
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 558,763
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,376,326
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,381,376
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 358
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,375,968
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,440
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,610
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,246,404
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 339
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 73,131
D. Usług (účtová grupa 51) 1,191,063
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 963,481
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 854,547
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 97,486
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,448
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,102
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,762
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,762
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,526
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 134,972
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,111,793
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,238
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,238
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,238
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,986
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,985
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,252
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 136,224
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,680
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 32,790
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -110
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 103,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015