Utwórz fakturę

Regent and Co. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Regent and Co.
PIN 35688548
TIN 2020355601
Numer VAT SK2020355601
Data utworzenia 22 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Regent and Co.
Vlastenecké nám. 3
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 381 302 €
Zysk -539 €
Kapitał 879 069 €
Kapitał własny 370 118 €
Dane kontaktowe
E-mail hoteldominika@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0904744020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 802,135
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 782,500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 782,500
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 49,535
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 705,381
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,106
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,478
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,030
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,000
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,094
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,906
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,647
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,647
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,446
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,439
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,439
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 937
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 298
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 639
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 605
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 605
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 802,135
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 369,579
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 368,187
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 368,187
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,388
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 44,316
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,704
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -539
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 432,556
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,490
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,490
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 205,139
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 191,318
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,361
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,361
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 163,423
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,738
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,142
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,554
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,497
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,497
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,112
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 327,396
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 381,302
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 60,146
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 75,019
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 192,231
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,906
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 369,568
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 54,205
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 84,036
D. Usług (účtová grupa 51) 70,330
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 80,134
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 58,787
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,756
4. Koszty społeczne (527, 528) 591
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,627
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 69,675
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 69,675
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,561
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,734
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 118,825
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,306
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,265
2. Pozostałe koszty (562A) 8,265
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,041
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,306
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 428
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 967
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -539
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015