Utwórz fakturę

SLOV - REALITY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOV - REALITY
PIN 35688688
TIN 2020309511
Numer VAT SK7020000889
Data utworzenia 23 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOV - REALITY
Dostojevského rad 13
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 084 €
Zysk 3 196 €
Kapitał 40 898 €
Kapitał własny -25 804 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 71,299
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,533
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,533
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,533
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,541
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,200
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 8,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60,970
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 59,184
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,184
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,786
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 371
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 338
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 225
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 71,299
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,608
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,448
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,446
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -36,894
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,196
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,907
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 322
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 322
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,345
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,613
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,613
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 40,995
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 377
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 360
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 668
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 668
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 49,572
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,384
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,084
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,384
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -23,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,222
D. Usług (účtová grupa 51) 17,200
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,080
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,378
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,671
4. Koszty społeczne (527, 528) 31
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 495
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 300
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 300
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,862
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,884
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 686
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 686
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -686
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,176
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 980
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 980
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,196
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015