Utwórz fakturę

AGAMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.09.2016
Basic information
Nazwa firmy AGAMA
PIN 35688807
TIN 2020309214
Numer VAT SK2020309214
Data utworzenia 24 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGAMA
Na Sitine 3374/24
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 141 105 €
Zysk 3 442 €
Kapitał 64 479 €
Kapitał własny 12 732 €
Dane kontaktowe
E-mail maros@marosagama.sk
Telefon(y) 0262247879, 0903714943
Telefon(y) kom. 0903714943
Nr(y) faksu 0262247879
Date of updating data: 02.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 61,550
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 941
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 941
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 941
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 60,104
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,248
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,455
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,455
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 606
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 187
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,856
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,856
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 505
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 505
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 61,550
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,499
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,753
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,753
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,442
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,051
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,715
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,710
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,492
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,948
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,203
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,221
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 478
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 478
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,366
Date of updating data: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 140,980
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 141,105
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 140,980
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 133,039
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,331
D. Usług (účtová grupa 51) 7,424
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 50,428
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,298
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,585
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,545
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 395
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,294
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,294
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,167
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,066
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 72,225
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,653
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,852
2. Pozostałe koszty (562A) 2,852
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 801
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,653
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,413
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 971
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 971
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,442
Date of updating data: 02.09.2016
Date of updating data: 02.09.2016