Utwórz fakturę

TRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRA
PIN 35689421
TIN 2020331346
Numer VAT SK2020331346
Data utworzenia 26 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRA
Pekárska 11
91701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 913 €
Zysk 15 205 €
Kapitał 250 339 €
Kapitał własny -60 414 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 229,614
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 228,108
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 90
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 90
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 228,018
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 207,774
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,862
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,382
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,465
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,053
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,053
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 412
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 379
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 41
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 41
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 229,614
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -52,456
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -74,964
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 54,632
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -129,596
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,205
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,070
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 140,064
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 142,006
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,029
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,029
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 130,600
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,377
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,706
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 48,913
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,706
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,407
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,738
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,253
D. Usług (účtová grupa 51) 5,922
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 849
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,550
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,550
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,801
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 363
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,175
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,531
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,010
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,656
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,656
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 354
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,010
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,165
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015