Utwórz fakturę

TIZIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy TIZIA
PIN 35689498
TIN 2020812827
Numer VAT SK2020812827
Data utworzenia 03 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIZIA
Drieňova 3
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 029 830 €
Zysk 16 751 €
Kapitał 6 410 946 €
Kapitał własny 128 115 €
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,574,198
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,333,622
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 638,075
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 69,303
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 47,089
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 521,683
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,695,547
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 317,938
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 785,821
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 546,140
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 45,648
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,161,572
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,808
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,808
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 447,094
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 447,094
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447,094
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 707,696
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 573,604
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 573,604
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,752
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 116,340
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 974
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 271
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 703
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,079,004
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 40,265
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 88,075
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 950,664
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,574,198
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 366,985
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,659,696
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,659,696
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,820,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,129,462
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 67,488
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,196,950
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,751
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,141,509
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,766,953
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 425,135
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 425,135
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,065,469
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 833
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 20,175
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 255,341
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,016,605
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 756,617
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 756,617
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,750
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,046
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,538
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 230,654
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,313
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,313
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,000,553
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 343,085
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 65,704
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,007
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 35,888
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 19,809
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,029,830
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 68,892
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 562,178
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 379,546
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,019,214
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,056,425
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 51,483
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 77,148
D. Usług (účtová grupa 51) 605,101
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 209,484
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 149,768
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,795
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,921
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,841
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 555,499
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 555,499
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 214,256
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 639,115
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 698,498
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,595
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -102,662
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 244
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 244
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 83,011
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 69,440
2. Pozostałe koszty (562A) 69,440
O. Walutowe straty (563) 751
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,820
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82,767
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -109,362
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -126,113
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -128,993
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,751
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016