Utwórz fakturę

DIN - TECHNIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.04.2016
Basic information
Nazwa firmy DIN - TECHNIK
PIN 35690496
TIN 2020342764
Numer VAT SK2020342764
Data utworzenia 17 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIN - TECHNIK
Pekná cesta 15
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 650 160 €
Zysk 7 853 €
Kapitał 1 985 874 €
Kapitał własny 865 497 €
Dane kontaktowe
E-mail office@din-technik.sk
Telefon(y) 0315501141, 0905239572, 0903864338
Telefon(y) kom. 0905239572, 0915980503, 0903864338
Nr(y) faksu 0315501144
Date of updating data: 06.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,882,261
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 894,549
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 11,998
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 11,998
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 882,551
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,502
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 587,266
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 268,323
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,460
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 985,539
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 372,596
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 16,062
3. Produkty (123) - /194/ 27,620
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 328,914
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 494,126
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 457,798
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,034
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 455,764
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,662
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 32,666
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 118,817
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,629
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 116,188
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,173
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,173
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,882,261
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 876,244
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 842,025
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,063
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,283
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -64,220
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,853
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,006,017
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28,967
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,045
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 26,922
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,992
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,992
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 924,029
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 640,889
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 166,121
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 474,768
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 235,904
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,661
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,990
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,414
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,171
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,550
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,550
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 45,479
Date of updating data: 06.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,650,160
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 587,259
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 637,475
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 299,784
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 26,080
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 89,676
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,886
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,624,321
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 341,585
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 370,346
D. Usług (účtová grupa 51) 460,967
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 188,536
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 133,639
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 48,569
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,328
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,200
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 129,292
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 129,292
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 87,286
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 649
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,460
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,839
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 377,700
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,636
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,803
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,803
O. Walutowe straty (563) 88
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,745
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,593
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,246
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,393
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,393
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,853
Date of updating data: 06.04.2016
Date of updating data: 06.04.2016