Utwórz fakturę

INVECON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INVECON
PIN 35690666
TIN 2020323503
Numer VAT SK2020323503
Data utworzenia 17 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INVECON
Rovníkova 16
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 120 805 €
Zysk 3 234 €
Kapitał 69 714 €
Kapitał własny -31 505 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244455227
Nr(y) faksu 0244456505
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 69,303
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,120
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,120
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,120
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 64,957
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,523
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,970
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,970
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 184
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,220
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,149
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 13,243
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 13,243
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,191
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,311
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,880
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 226
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 226
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 69,303
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -28,271
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,476
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,333
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,809
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,234
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,574
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,418
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,418
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 83,196
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49,345
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,345
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,364
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 52
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 206
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,229
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,011
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,011
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,251
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 8,698
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 120,805
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 120,805
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 64,281
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 56,452
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 72
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,628
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,613
D. Usług (účtová grupa 51) 95,402
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,576
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,932
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,095
4. Koszty społeczne (527, 528) 549
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 697
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,836
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,836
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 504
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,177
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 20,718
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,224
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 55
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 55
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,160
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,160
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,150
O. Walutowe straty (563) 4
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 261
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 885
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,074
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,251
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,017
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,017
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,234
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015