Utwórz fakturę

Oracle Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Oracle Slovensko
PIN 35690721
TIN 2020309357
Numer VAT SK2020309357
Data utworzenia 20 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Oracle Slovensko
Einsteinova 19
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 749 694 €
Zysk 320 913 €
Kapitał 21 182 555 €
Kapitał własny 4 728 914 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257288403, 0800004992, 0257288111
Telefon(y) kom. +421915692464
Nr(y) faksu 0257288100
Date of updating data: 20.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,181,536
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 395,661
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 395,661
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 190,410
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,708
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 157,577
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 38,966
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,871,466
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 365,835
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 365,835
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 292,741
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 292,741
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,686,114
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,848,455
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,848,455
2. Wartość netto kontraktu (316A) 487,853
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 320,558
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 29,248
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,526,776
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,526,776
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 914,409
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 86,779
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 827,630
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,181,536
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,049,832
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 995,818
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 995,818
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 99,582
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 99,582
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,633,519
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,633,519
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 320,913
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,826,727
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 39,783
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 39,783
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 81,699
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 81,699
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,636,650
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 573,316
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 573,316
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 394,842
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 258,468
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 410,024
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,068,595
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 251,909
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 816,686
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,304,977
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 25,093
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,279,884
Date of updating data: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,607,411
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,749,694
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,237,777
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,369,635
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142,282
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,265,060
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,362,681
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 89,006
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -113,982
D. Usług (účtová grupa 51) 24,403,782
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,270,609
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,707,920
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,689,854
4. Koszty społeczne (527, 528) 872,835
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 92,512
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,364
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,364
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,134
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129,222
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 484,634
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,865,925
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,716
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 171
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 171
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15,545
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,976
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
2. Pozostałe koszty (562A) 3
O. Walutowe straty (563) 15,817
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,260
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 472,374
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 151,461
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 37,827
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 113,634
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 320,913
Date of updating data: 20.10.2016