Utwórz fakturę

Rozes - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Rozes
PIN 35691018
Data utworzenia 23 maj 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Rozes
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 626 531 €
Zysk 295 960 €
Kapitał 6 557 157 €
Kapitał własny 1 396 952 €
Dane kontaktowe
E-mail spectrum@skspectrum.sk
Telefon(y) 0254417112
Nr(y) faksu 0254430516
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,716,687
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,408,607
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,480,837
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 825,196
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,858,944
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,212
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,000
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 770,485
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 927,770
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 927,770
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,306,134
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,298,525
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,734
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,734
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,614
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,264,177
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,609
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,480
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,129
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,946
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,946
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,716,687
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,693,033
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 829,848
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 829,848
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 165,970
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 165,970
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 401,255
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,619,345
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,218,090
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,960
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,023,654
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 592,523
7. Długoterminowe weksle do zapłaty (478A) 533,371
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,004
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 55,148
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 512,124
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 80,743
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,743
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,608
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,050
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,951
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 425,772
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,919,007
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 255,693
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 626,531
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 255,693
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 367,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,338
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 541,926
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 172,443
D. Usług (účtová grupa 51) 49,684
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 54,023
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 39,484
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,323
4. Koszty społeczne (527, 528) 216
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,625
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 170,937
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 170,937
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 81,419
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,795
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 84,605
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,566
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,419
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 100
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 103,318
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 103,318
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,390
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 6,639
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,746
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 87,029
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 171,634
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -124,326
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -127,206
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 295,960
Date of updating data: 03.08.2016
Date of updating data: 03.08.2016