Utwórz fakturę

SPORTIMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SPORTIMEX
PIN 35691158
TIN 2020310138
Numer VAT SK2020310138
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPORTIMEX
Kozia 21
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 531 €
Zysk -27 261 €
Kapitał 71 726 €
Kapitał własny -270 426 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948621007
Date of updating data: 19.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 154,190
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 104,340
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 104,340
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,256
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 80,084
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,635
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 997
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 991
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,730
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,256
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,256
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,474
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,908
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,100
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,808
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 215
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 154,190
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,313
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 300,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -277,068
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -277,068
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,261
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,731
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 557
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 557
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 149,974
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,874
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,874
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 139,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 365
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 212
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,940
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,146
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,146
Date of updating data: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 83,531
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,531
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 83,531
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,682
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,519
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,006
D. Usług (účtová grupa 51) 67,893
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,693
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,670
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,995
4. Koszty społeczne (527, 528) 28
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 330
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,453
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,453
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,151
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,887
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 150
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -150
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26,301
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -27,261
Date of updating data: 19.01.2016
Date of updating data: 19.01.2016