Utwórz fakturę

VÚRUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.01.2017
Basic information
Nazwa firmy VÚRUP
PIN 35691310
TIN 2020331423
Numer VAT SK2020331423
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VÚRUP
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50
82003
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 854 918 €
Zysk 531 027 €
Kapitał 6 047 991 €
Kapitał własny 4 353 442 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.vurup.sk
Telefon(y) kom. +421903666809
Nr(y) faksu 0245246276
Date of updating data: 16.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,436,388
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,335,680
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 51,034
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 51,034
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,284,646
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 623,068
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 638,403
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,175
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,079,467
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,364,108
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 256,736
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 20,068
3. Produkty (123) - /194/ 92,838
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 994,466
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 133,871
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,490
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,490
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22,293
8. Podatek odroczony należności (481A) 109,088
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,614,417
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,518,322
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,439,434
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,888
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91,810
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,285
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,967,071
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,587
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,961,484
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 21,241
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 248
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20,741
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 252
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,436,388
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,760,313
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,594,520
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,594,520
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 307,875
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 307,875
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 326,891
2. Inne fundusze (427, 42X) 326,891
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 531,027
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,676,075
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 46,689
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 46,689
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 174,280
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 174,280
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,010,937
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 627,587
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,873
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 463,714
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 994,566
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 147,664
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 96,657
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,525
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,938
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 444,169
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 57,706
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 386,463
Date of updating data: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,848,316
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,854,918
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,204
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,857,475
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,960,637
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -14,818
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,213
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,207
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,129,410
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,760
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,505,374
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -13,188
D. Usług (účtová grupa 51) 1,059,414
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,299,067
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,244,139
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 787,638
4. Koszty społeczne (527, 528) 267,290
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,164
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 226,162
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 226,162
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 654
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,252
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,751
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 725,508
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,266,138
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,093
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,790
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,790
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 303
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,717
O. Walutowe straty (563) 1,113
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,604
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,624
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 717,884
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 186,857
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 205,710
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -18,853
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 531,027
Date of updating data: 16.01.2017
Date of updating data: 16.01.2017