Utwórz fakturę

CACAOTICA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Nazwa firmy CACAOTICA
PIN 35691328
TIN 2020886351
Numer VAT SK2020886351
Data utworzenia 30 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CACAOTICA
Mlynské nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 619 998 €
Zysk -77 674 €
Kapitał 362 243 €
Kapitał własny 42 299 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253631017, 0336407254, 0336407255, 0336407256
Telefon(y) kom. 0905445328
Nr(y) faksu 0336407256
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 356,896
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 92,292
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 92,292
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,700
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 62,240
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,352
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 253,181
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 145,063
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 104,751
3. Produkty (123) - /194/ 40,312
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 106,324
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 84,042
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,042
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 22,500
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -218
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,794
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,713
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 81
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,423
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,423
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 356,896
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -112,263
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 995
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -42,224
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,224
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -77,674
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 469,159
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,314
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 30,238
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 76
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 365,623
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 208,310
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 208,310
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 138,506
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 445
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,023
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,165
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,174
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,097
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,097
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,125
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 616,984
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 619,998
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 187,072
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 426,248
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,663
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,984
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692,177
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 166,320
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 283,104
D. Usług (účtová grupa 51) 116,061
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 115,772
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 80,304
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,262
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,206
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 500
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,834
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,834
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 586
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -72,179
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 54,482
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 449
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 449
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,264
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,424
2. Pozostałe koszty (562A) 1,424
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,840
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,815
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -75,994
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,680
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,680
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -77,674
Date of updating data: 21.07.2016
Date of updating data: 21.07.2016