Utwórz fakturę

E.S.P.H. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.11.2016
Basic information
Nazwa firmy E.S.P.H.
PIN 35691352
TIN 2020936280
Numer VAT SK2020936280
Data utworzenia 27 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.S.P.H.
Trnavská 59
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 64 595 €
Zysk 5 125 €
Kapitał 44 040 €
Kapitał własny 13 864 €
Dane kontaktowe
E-mail ivetanov@gmail.com
Telefon(y) 0918494429
Telefon(y) kom. 0918494429
Date of updating data: 07.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,780
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,783
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,783
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,783
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,855
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,903
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 9,903
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,903
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -3,193
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -3,193
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,193
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,145
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 71
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,074
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 142
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 142
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,780
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,989
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 42,887
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 42,887
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 763
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 763
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,786
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,423
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -60,209
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,125
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,791
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,611
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,611
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,611
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,180
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,719
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,719
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 70
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 60
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,331
Date of updating data: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 42,164
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 64,595
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,164
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,431
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,396
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,123
D. Usług (účtová grupa 51) 24,851
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,825
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 475
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,272
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,301
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,301
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 11,953
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,199
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,190
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 115
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 115
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,085
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,125
Date of updating data: 07.11.2016
Date of updating data: 07.11.2016