Utwórz fakturę

HERIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Nazwa firmy HERIX
PIN 35691379
TIN 2020340047
Numer VAT SK2020340047
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HERIX
Dunajská 8
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 228 €
Zysk 1 790 €
Kapitał 2 991 €
Kapitał własny -186 470 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0455459693
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 -70,719
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,711
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 275
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 275
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,436
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,767
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,669
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,398
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,430
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 32,430
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,968
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,790
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 178
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -113,828
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,348
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) -115,176
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 -70,719
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -184,680
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,492
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -198,601
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -198,601
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,790
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,786
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 105
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 105
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,916
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,013
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,145
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,628
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,953
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 177
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 90,765
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,175
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 6,175
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,228
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,228
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 808
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 217
D. Usług (účtová grupa 51) 557
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,420
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,454
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 125
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 123
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -125
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,295
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 505
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 505
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,790
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015