Utwórz fakturę

Aston ITM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Aston ITM
PIN 35691531
TIN 2020309676
Numer VAT SK2020309676
Data utworzenia 30 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Aston ITM
nám. SNP 3
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 726 043 €
Zysk 36 408 €
Kapitał 371 653 €
Kapitał własny 61 690 €
Dane kontaktowe
E-mail office@aston.sk
Telefon(y) 0232409718, 0243635514, 0243635515
Nr(y) faksu 0243635515
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 389,370
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,963
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 11,134
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 11,134
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,829
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,829
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 350,756
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 268,752
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 268,752
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,752
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82,004
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 944
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 81,060
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,651
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,651
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 389,370
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,051
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 56,676
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 56,676
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,408
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,910
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,549
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,736
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,813
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 171,631
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 85,448
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,448
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,344
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,658
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,292
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,889
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,141
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,141
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,589
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,409
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,409
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,726,043
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 945
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,725,098
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,656,891
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 895
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,806
D. Usług (účtová grupa 51) 1,244,770
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 345,907
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 250,831
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 87,563
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,513
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 853
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,659
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,659
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,001
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 69,152
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 434,572
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,277
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,973
2. Pozostałe koszty (562A) 9,973
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,304
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,271
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 51,881
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,473
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,473
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 36,408
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015