Utwórz fakturę

PROGRES-TS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROGRES-TS
PIN 35691778
TIN 2020331456
Numer VAT SK2020331456
Data utworzenia 04 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROGRES-TS
Kosodrevinová 44
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 660 571 €
Zysk -236 699 €
Kapitał 1 101 514 €
Kapitał własny 462 318 €
Dane kontaktowe
E-mail progres@progres-ts.sk
Telefon(y) 0243191251
Telefon(y) kom. 0903444237
Nr(y) faksu 0220853007
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 844,756
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 760,226
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 760,226
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 609,294
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 122,268
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,164
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 27,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,927
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,504
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 19,504
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,413
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 43,042
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,042
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,167
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,010
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,479
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,531
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,603
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,603
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 844,756
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,234
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 130,207
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 130,207
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 305,794
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,439
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,439
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 81,493
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 81,493
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -236,699
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 549,522
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 187,967
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 184,993
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 184,993
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 504
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,470
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 125,070
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 205,839
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 154,563
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,563
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,679
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,425
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,708
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,638
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,826
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,826
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,826
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,820
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 572,451
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 660,571
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 572,451
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 86,339
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,781
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 701,528
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 89,430
D. Usług (účtová grupa 51) 312,724
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 94,143
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,094
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,527
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,522
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,279
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 148,520
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 148,520
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 49,949
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,483
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,957
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 170,297
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 191,320
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,957
2. Pozostałe koszty (562A) 8,957
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 182,363
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -191,293
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -232,250
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,449
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,449
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -236,699
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015