Utwórz fakturę

Stredisko prof. Jána Červeňanského - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stredisko prof. Jána Červeňanského
PIN 35691786
TIN 2020916513
Data utworzenia 04 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Stredisko prof. Jána Červeňanského
Záporožská 12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 218 €
Zysk 475 €
Kapitał 6 690 €
Kapitał własny -21 490 €
Dane kontaktowe
E-mail studena@sjc.sk
Telefon(y) 0903246167
Telefon(y) kom. 0903246167
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,931
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,611
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,611
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,611
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,207
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 28
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,241
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,241
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,241
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,938
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 203
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,735
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 113
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 113
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,931
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,015
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 501
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 501
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -28,630
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -28,630
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 475
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,335
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,693
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,693
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,132
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 420
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 420
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 20,629
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,985
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,237
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 861
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,510
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,510
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,611
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 8,611
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 41,756
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,218
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,757
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,461
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,119
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,652
D. Usług (účtová grupa 51) 12,951
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,059
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,816
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,155
4. Koszty społeczne (527, 528) 88
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,799
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,799
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 536
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,099
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,154
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 130
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -130
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 969
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 494
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 494
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 475
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3904462.tif
Date of updating data: 25.06.2015