Utwórz fakturę

INREQ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Nazwa firmy INREQ
PIN 35691891
TIN 2020309929
Numer VAT SK2020309929
Data utworzenia 04 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INREQ
Františkánske nám. 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 110 €
Zysk -12 568 €
Kapitał 68 111 €
Kapitał własny 8 658 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903447247
Telefon(y) kom. 0903447247
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 643,371
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 634,424
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,424
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,424
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 610,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 610,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,661
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,076
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,076
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,076
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,585
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 528
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,057
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,286
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,286
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 643,371
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,305
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 26,480
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,909
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,927
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,836
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,568
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 639,066
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 535
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 535
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 638,531
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 165
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,518
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,413
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 394
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,967
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625,074
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,110
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,110
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,110
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,224
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,723
D. Usług (účtová grupa 51) 8,152
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,216
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,740
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,428
4. Koszty społeczne (527, 528) 48
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 342
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,791
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,791
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,114
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,235
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,820
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,819
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 314
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 74
2. Pozostałe koszty (562A) 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 240
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,506
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,608
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,568
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017