Utwórz fakturę

EUROPA 2 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy EUROPA 2
PIN 35691972
TIN 2020340135
Numer VAT SK2020340135
Data utworzenia 06 czerwiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EUROPA 2
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 617 063 €
Zysk -2 333 €
Kapitał 513 773 €
Kapitał własny -3 919 756 €
Dane kontaktowe
E-mail info@europa2.sk
witryna internetowa http://www.europa2.sk/
Telefon(y) +421243294329, +421248224201
Telefon(y) kom. +421903756867
Nr(y) faksu 0248224200
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,100,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,218
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,590
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,590
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,628
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,628
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,074,328
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,017,992
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,017,296
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,017,296
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 695
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,336
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,460
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 54,876
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 862
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 862
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,100,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,005,799
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 564,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 564,298
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,265
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,265
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,578,029
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,714
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,600,743
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,333
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,106,207
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,966
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,966
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,969,729
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 791,896
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593,285
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,611
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,149,064
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,221
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,548
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 133,512
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 133,512
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,609,096
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,617,063
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,360
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,607,736
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) -2,342
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,309
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,584,498
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,620
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,881
D. Usług (účtová grupa 51) 1,075,360
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 232,126
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 168,914
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,826
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,386
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,887
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,044
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,044
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 210,625
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,955
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,565
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 526,235
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,233
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9,229
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 41,251
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,757
2. Pozostałe koszty (562A) 36,757
O. Walutowe straty (563) 4,174
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 320
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,018
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 547
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,333
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017